Stary system

Title
Prejsť na obsah
Koniec aktualizácie portálu najomne.osbdmi.sk.

Od 1.1.2021 sme prestali aktualizovať portál najomne.osbdmi.sk a prešli sme na novú verziu informačného portálu v spolupráci so spoločnosťami Corect plus s.r.o. a Ista Slovakia s.r.o. Informácie boli poskytnuté v rámci písomného hlasovania o novej zmluve o výkone správy, ktoré sa uslutočnilo koncom roka 2020.
Vlastníkom bytov boli poskytnuté nasledujúce informácie:


"Výraznou zmenou je ponuka nadštandardného informačného portálu. Doteraz mohli vlastníci bytov cez internet overovať stav svojho "účtu nájomného" a zaslané platby. Odteraz však bude pre vlastníkov bytov pripravená kompletná informačná zóna, t.j. informácie o Vašich predpisoch, platbách, preplatkoch, nedoplatkoch, o karte stavov na nájomnom, sadzbách a poplatkoch, fonde prevádzky, údržby a opráv a v neposlednom rade budú k dispozícii informácie o živote bytového domu, o hospodárení domu (napr. zápisnice zo schôdzí vlastníkov), informácie o zmluvách a iných dokumentoch týkajúcich sa bytového domu.
 
V tomto informačnom portáli bude k dispozícii množstvo informácií o meračoch vody a tepla. Keďže sme počas rokov 2018 a 2019 namontovali vo všetkých bytoch merače tepla (pomerové rozdeľovače tepla - PRT) a vodomery s rádiovou technológiou, vlastníci bytov budú mať možnosť pozrieť si spotreby a stav meračov pre svoj byt, porovnať ich s priemernými spotrebami v bytovom dome, alebo s celkovou spotrebou bytového domu.  K dispozícii budú informácie ako história odpočtov v jednotlivých miestnostiach a grafické porovnanie spotreby bytu s priemernými spotrebami v bytovom dome.
 
Vlastník bytu bude mať prehľad o spotrebe a môže ju efektívne regulovať, prípadné nezrovnalosti vo vyúčtovaní bude možné jednoduchšie vysvetliť, k dispozícii budú aj dáta pre medziodpočty (pri zmene vlastníka), atď. Monitoring stavu meracích prístrojov včas odhalí poruchy a technická podpora bude prípadné chyby na prístrojoch vyhodnocovať a riešiť.
 
Poplatok za túto službu je 1,50€/mesiac
 
Služba bude sprístupnená a účtovaná len tým vlastníkom bytov, ktorí sa pre túto službu individuálne rozhodnú a bude ju možné aj kedykoľvek zrušiť. "

Počas konania písomného hlasovania sa veľa vlastníkov bytov vyjadrilo, že by si túto službu chcelo najprv vyskúšať. Po zvážení všetkých informácií sme pripravili Infolist č.21, ktorý sa v týchto dňoch distribuuje medzi vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Michalovce. V tomto Infoliste sú k problematike informačného portálu uvedené nasledovné informácie:

"Zabezpečenie elektronickej komunikácie (internetové služby)
Písomné hlasovanie zrealizované v roku 2020 obsahovalo individuálnu otázku prístupu do informačného portálu a úhradu sumy 1,50€ mesačne v rámci mesačného predpisu. Veľa vlastníkov bytov vyjadrilo názor, že by si túto službu chcelo najprv vyskúšať. Preto sme sa rozhodli poskytnúť vlastníkom bytov možnosť prístupu do tohto portálu bezplatne do 31.3.2021. Tým vlastníkom bytov, ktorí sí túto službu odsúhlasili v písomnom hlasovaní a v mesačnom predpise majú uvedený poplatok, bude tento poplatok za prvé tri mesiace roka 2021 vrátený v ročnom vyúčtovaní za rok 2021.

Postup pri registrácii do informačného portálu:
Na stránke www.osbdmi.sk je umiestnený odkaz na prihlasovacie a registračné okno systému. Prvým krokom je registrácia nového užívateľa. Pri registrácii je potrebné zadať "Aktivačný kľúč", ktorý má každý vlastník bytu uvedený v mesačnom predpise platnom od 1.1.2021. Po overení registrácie môžu vlastníci bytov využívať všetky funkcie informáčného portálu do 31.3.2021.
Vlastníci bytov majú k dispozícii plný prístup k všetkým funkciám, ktoré portál ponúka, preto upozorňujeme, že nie je potrebné uhrádzať žiadne poplatky uvedené na tomto informačnom portáli.
Zároveň je cez internetovú stránku www.osbdmi.sk k dispozícii aj časť portálu "Informácie o spotrebách meračov", kde je pripravený vzorový byt, na ktorom si môže vlastník bytu vyskúšať všetky možnosti, ktoré ponúka tento portál v rámci rozsahu dostupných informácií o meračoch vody a tepla v jednotlivých bytoch.
Do 31.3.2021 sú tieto informácie prístupné pre všetkých vlastníkov bytov v správe OSBD Michalovce. Od 1.4.2021 budú informácie prístupné pre vlastníkov bytov, ktorí s touto službou súhlasili v písomnom hlasovaní v roku 2020 a pre tých, ktorí o túto službu prejavia záujem na emailovej adrese info@osbdmi.sk.

Informácie , ktoré sú, resp. postupne budú dopĺňané na informačný portál OSBD Michalovce
Informácie o byte: oznamy od správcu, karta vlastníka (aktuálne stavy, minulé stavy), zálohový predpis (aktuálny, minulý, budúci), zoznam zaplatených platieb a vratiek, upomínanie na dlh, stavy na Fonde prevádzky, údržby a opráv domu/vchodu.
Informácie o bytovom dome: základné informácie, nahlasovanie porúch, domové schôdze, dokumenty domu, zmluvy o výkone správy, fotogaléria, dôležité kontakty, štatistika a ekonomika domu, karta stavov domu (aktuálny rok, minulý rok), zálohový predpis domu (aktuálny, budúci).
"Informácie o spotrebách meračov" sú zobrazované v užívateľsky priateľskom prostredí, kde si vie vlastník bytu intuitívne vyhľadať všetky dostupné informácie.
Zároveň je v záložke "Manuály" vysvetlený presný postup pre zobrazenie dostupných informácií.
Prípadné otázky spojené s registráciou či prihlásením do informačného portálu, ako aj otázky ohľadom samotnej práce v tomto portáli zasielajte na emailovú adresu info@osbdmi.sk.  
Návrat na obsah